Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Zoom_0.flv Zoom_7.flv Zoom_0.flv 7A1.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv 7A1.flv 6A4.flv Zoom_0.flv Zoom_3.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv Zoom_2.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv Zoom_0.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  đề kiểm tra 1 tiết anh 6 lần 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Cúc
  Ngày gửi: 20h:41' 22-02-2020
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UBND …
  TRƯỜNG THCS
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 6
  Năm học
  
  

  Môn: Tiếng Anh
  
  
  Thời gian làm bài: 45 phút
  
  
  The test matrix

  Cấp độ tư duy
  Tổng
  
  Chủ đề
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  
  

  Language

  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  
  Phonetics
  4
  0.25
  
  
  
  
  
  
  
  4.0
  
  
  Vocabulary
  1
  0.25
  
  2
  0.25
  
  
  
  
  
  
  
  
  Grammar
  3
  0.25
  
  2
  0.25
  2
  0.25
  
  2
  0.25
  
  
  
  
  Reading
  
  4
  0.25
  
  
  4
  0.25
  
  
  
  
  2.0
  
  Writing
  
  
  
  
  
  
  4
  0.25
  
  4
  0.25
  2.0
  
  Listening
  
  2
  0.5
  
  
  4
  0.25
  
  
  
  
  2.0
  
  Tổng
  
  14
  4.0
  
  4
  1.0
  10
  2.5
  
  6
  1.5
  
  4
  1.0
  10.0
  
   A. Language
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the others in the group(0.5 point)
  1. A. cold B. volleyball C. telephone D. open
  2. A. meat B. reading C. bread D. seat
  II. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from those of the others in the group.(0.5 point)
  1. A. history B. beautiful C. mountain D. convenient
  2. A. hungy B. chicken C. hotel D. physics
  III. Choose the best answer for each of the following sentences (2.0 points)
  1. London, the capital city of England, is a …………..city with many old buildings, and beautiful parks.
  A. history B. historic C. largest D. larger
  2. We …………....keep quiet in the library so that everyone can enjoy reading books.
  A. should B.shouldn’t C. can D. can’t
  3. The weather is nice, so I enjoy doing …………….…activities.
  A. outdoors B. inside C. outdoor D. boring
  4. Is there a theater …………….your neighbourhood ?
  A. in B. on C. at D. with
  5. Lan is ……………..…....at English than my sister.
  A. good B. better C. best D. the best
  6. Where are you, Hoa? I’m downstairs. I ……………….to music.
  A. to listen B. listen C. listens D. am listening
  7. Can you ……..………me the …………….…to the post office?
  A. show - road B. show - street C. tell - road D. tell -way
  8. Circle the underlined part which needs correcting in the following sentence
  It’s dangerous to go hiking here. You must telling someone where you are going.
  A B C D
  IV. Fill the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets ( 1.0 point)
  1. Which girl is................................, Karen or Anna? (young)
  2. The Sahara is the world’s ………………….…..………………desert. (hot)
  3. The pink dress is …………………… than the green one (expensive)
  4. She’s very happy. Her exam results are …………..than her sister. (good)
  B. Skills
  IV. Listen to the first part of the conversation and fill the missing words (1.0 point )
  A: Excuse me. Where is the (1)......................... ?
  B: Go to the end of this street. It’s on your (2)……………………..
  A: And where is the lower secondary school ?
  B: It’s in Le Duan Street. Take the second (3)………… …….. and it’s on your left.
  A:Great! Where can I have some (4)..............................?
  V. Listen to the second part of the conversation and answer the questions ( 1.0 point)
  1. What is on Tran Quang Dieu street?
  A. a restaurant B. a café C. a pub C.
   
  Gửi ý kiến